Στοιχεία είδους αίτησης

Τροποποίηση έγκρισης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση
Αποτελεί αίτηση για μεταβολή στοιχείων/τροποποίηση του είδους αίτησης «Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής (ν. πρόσωπα)»

-Έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου δύναται, κατά τη διάρκεια ισχύος της, να τροποποιηθεί σε δραστηριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού - παραλίας έναντι του υπόψη θαλάσσιου σημείου, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου αιγιαλού - παραλίας του αρμόδιου φορέα. Η έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής τροποποιείται ακολούθως ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος της, το οποίο είναι ίδιο με αυτό που αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα.
-Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής δύναται να τροποποιείται ως προς τα οριζόμενα πρόσωπα των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 3 της αριθμ. 2131.4/64444/2021 ΚΥΑ (Β'4174), με την υποβολή αίτησης του φορέα της δραστηριότητας στην αδειοδοτούσα αρχή και την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5, της προαναφερθείσας ΚΥΑ, για τα πρόσωπα αυτά.
-Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση ειδών θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή και η προσθήκη νέων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση θετικής επί αυτού κρίσης της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ. 20, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον φορέα της δραστηριότητας, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την κατηγορία έκαστου θαλάσσιου μέσου αναψυχής.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Λοιπά δικαιολογητικά: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Αφορά λοιπές περιπτώσεις τροποποίησης.

  Επισυνάψτε λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 • Για δραστηριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Εάν πρόκειται περί δραστηριοποίησης σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης του αρμόδιου φορέα για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας.

  Επισυνάπτεται η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου αιγιαλού-παραλίας του αρμόδιου φορέα. Στην εν λόγω σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκειά της, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, καθώς και το είδος της χρήσης.

 • Η έγκριση που τροποποιείται:

  Επισυνάψτε την έγκριση που αφορά η αίτηση που υποβάλλετε.

 • Δικαιολογητικά τροποποίησης οριζόμενων προσώπων: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Επισυνάπτονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για κάθε ένα από τα οριζόμενα πρόσωπα που τροποποιούνται.

Δικαιολογητικά 2ου σταδίου
 • Πιστοποιητικά αξιοπλοΐας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Υποβάλλονται ευκρινή αντίγραφα των, προβλεπόμενων για την κατηγορία τους, πιστοποιητικών αξιοπλοΐας των σκαφών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητα.

  Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται εφόσον έχει προηγηθεί θετική κρίση επί του αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. αρ. 20.

Εισφορές
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • Παράβολο [Άρθρο 9 της αριθμ. 2131.4/64444/2021 ΚΥΑ (Β'4174)]:

  Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Επί του παρόντος δεν έχει δημιουργηθεί κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε στις κατά τόπους ΔΟΥ, για την πληρωμή του και ακολούθως να επισυνάψετε το αποδεικτικό καταβολής του.

  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Το εν λόγω παράβολο ορίζεται, κατά περίπτωση, στο ποσό των: α) 59€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μη μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής, β) 117€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και γ) 176€, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής.

  Το ποσό εξαρτάται από τα στοιχεία της αίτησης σας.