Στοιχεία είδους αίτησης

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

- Η άσκηση του επαγγέλματος του ναυτικού πράκτορα είναι δυνατή από φυσικό πρόσωπο (Έλληνα ή αλλοδαπό υπήκοο κράτους-μέλους της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ., πλην Ελβετίας ή δικαιούχο άσκησης του σχετικού επαγγέλματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), ο οποίος πρέπει να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα ή από νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αυτό πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή κράτος-μέλος της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ.
- Είναι δυνατή η άσκηση του επαγγέλματος του ναυτικού πράκτορα από νομικό πρόσωπο, εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών και προβλέπεται ρητά από το καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις ισχύουν ανάλογα και σύμφωνα με το οικείο καταστατικό για τον εκπρόσωπό του που θα δηλωθεί στην Λιμενική Αρχή.
- Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου, ή πτυχίου εκτελωνιστή ή κάτοχος πτυχίου ναυτιλιακών σπουδών «SHIPPING» ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού.
- Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη, πλήρη, ιδιόκτητη ή μισθωμένη κτιριακή – γραφειακή εγκατάσταση. Συντάσσεται προς τούτο Πρακτικό από τη Λιμενική Αρχή για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της πληρότητας της κτιριακής – γραφειακής εγκατάστασης.
Στο πρακτικό μνημονεύεται η συστέγαση του ναυτικού πράκτορα με άλλη επιχείρηση που εξυπηρετεί ναυτιλιακούς σκοπούς ή έκδοση εισιτηρίων μεταφορικών μέσων, καθώς και αν η κτιριακή-γραφειακή εγκατάσταση είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη, επισυνάπτοντας στο πρακτικό το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία ή τον τίτλο κυριότητας.
- Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει προϋπηρεσία δύο (02) ετών τουλάχιστον ως υπάλληλος ναυτικών πρακτορείων ή άλλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η παραπάνω προϋπηρεσία δεν απαιτείται για πτυχιούχους ανώτατης ή ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλοδαπής Σχολής ή κατόχους πτυχίου ναυτιλιακών σπουδών (SHIPPING) ή διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού ή πενταετούς υπηρεσίας εκτελωνιστή.
- Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος στον OAEE.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο:

  Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει]

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής :
  (1) Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
  (2) Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
  (3) Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
  (4) Διαθέτω την υπ’ αριθμ.. ……..… δήλωση έναρξης εργασιών, η οποία μου έχει χορηγηθεί από την ………. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 • Τίτλος σπουδών:

  Ευκρινές αντίγραφο τίτλου σπουδών με ισοτιμία από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

 • Ασφαλιστικός φορέας:

  Πιστοποιητικό οικείου ασφαλιστικού φορέα για την προϋπηρεσία.

 • Καταστατικό εταιρείας:

  Ευκρινές αντίγραφο καταστατικού εταιρείας το οποίο θα προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Παράβολο Χαρτοσήμου / Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (4832): Ποσό: €30,00
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδεια άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα (3121): Ποσό: €44,02
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Ποσό: €40,00
Λοιπές πληροφορίες
Προϋποθέτει αυτοψία