Στοιχεία είδους αίτησης

Ανανέωση άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής

Αποτελεί αίτηση για ανανέωση του είδους αίτησης «Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής»

Η άδεια εκμίσθωσης με πόστο ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση χρήσης του χώρου που αναγράφεται στην πράξη του αρμόδιου φορέα. Η άδεια ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της και για το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης του χώρου, το οποίο αναγράφεται στη νέα πράξη του φορέα.Εφόσον δε γίνεται χρήση θέσης (πόστου) επί του αιγιαλού, η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για ένα (1) έτος από
την έκδοσή της. Η άδεια εκμίσθωσης ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας:

  Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών των ακόλουθων
  ειδικοτήτων: καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου
  και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία,
  με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής και κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του
  εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 • Η άδεια που πρέπει να ανανεωθεί:

  Επισυνάπτεται αντίγραφο της άδειας που πρέπει να ανανεωθεί.

 • Για δραστηριοποίηση από συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Εφόσον πρόκειται για δραστηριοποίηση από συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου (στίγμα).

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
  (Α΄ 75), στην οποία ο εκμισθωτής δηλώνει ότι «Δεν έχει
  εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις, χορήγησης της
  αριθμ. πρωτ............... Άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής
  που κατέχω και για το επόμενο έτος δε θα καταληφθεί
  χώρος - θέση επί του αιγιαλού.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
  (Α΄ 75), στην οποία ο εκμισθωτής δηλώνει ότι «Δεν έχει
  εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις, χορήγησης της
  αριθμ. πρωτ............... Άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής
  που κατέχω»

 • Ασφαλιστήριο συµβόλαιο:

  Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ.

  Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλασσίων μέσων αναψυχής έναντι τρίτων ως ακολούθως:
  1) εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενα ταχύπλοα σκάφη:
  αα) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία,
  ββ) αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και
  γγ) πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.
  Τα ανωτέρω ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α` 92), όπως κάθε φορά ισχύει.

  2) εφόσον πρόκειται για τα λοιπά εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ για τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικών βλαβών, και ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000) ευρώ για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών και θαλάσσιας ρύπανσης.

 • Σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πλωτή εξέδρα ή πλοίο.

  Αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι πλωτή εξέδρα, ευκρινές αντίγραφο της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης
  τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας κατά τις
  ισχύουσες διατάξεις. Αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι πλοίο,
  υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού/
  βεβαίωσης αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμού Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση
  του Τ.Κ.Ε.Π. για την καταλληλότητα του πλοίου για τη
  συγκεκριμένη χρήση.

 • Για δραστηριοποίηση από αιγιαλό: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Αν πρόκειται περί δραστηριοποίησης από τον αιγιαλό, πράξη του φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού. Επισυνάπτεται σύμφωνα με
  τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως
  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Στην πράξη αυτή προσδιορίζεται
  επακριβώς η έκταση του παραχωρούμενου χώρου και η
  ακριβής θέση αυτού με αποστάσεις από σταθερά σημεία.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ.Μ.Α.:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ. Μ. Α.

  Ποσό: €58,69
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και μηχανοκίνητων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ. Μ. Α. και μηχανοκίνητων.

  Ποσό: €117,39
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης ΘΜΑ και θαλάσσιων μοτοποδήλατων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων.

  Ποσό: €176,08
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ.Μ.Α.:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ. Μ. Α.

  Ποσό: €58,69
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και μηχανοκίνητων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ. Μ. Α. και μηχανοκίνητων.

  Ποσό: €117,39
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης ΘΜΑ και θαλάσσιων μοτοποδήλατων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων.

  Ποσό: €176,08
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ.Μ.Α.:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ. Μ. Α.

  Ποσό: €58,69
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και μηχανοκίνητων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ. Μ. Α. και μηχανοκίνητων.

  Ποσό: €117,39
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης ΘΜΑ και θαλάσσιων μοτοποδήλατων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων.

  Ποσό: €176,08
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η τελική απόδειξη εξόφλησης, στην οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή «εκτελέσθηκε», ή αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού από τον υπόχρεο προς το λογαριασμό του φορέα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  Ποσό: €50,00
Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση