Στοιχεία είδους αίτησης

Έκδοση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Επιτρέπεται η χορήγηση, από τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία, άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων για δοκιμή ή επίδειξη σκαφών , που κατασκευάζονται στο εσωτερικό ή εισάγονται από το εξωτερικό, σε κατασκευαστές ή εμπόρους ή εισαγωγείς ή αντιπροσώπους προμηθευτών με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χορηγείται μία (1) μόνο άδεια. Η χορηγούμενη από τη Λιμενική Αρχή άδεια δοκιμαστικών πλόων ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και αληθή.

 • Βεβαίωση Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.- Π.Ε.Ε.Υ.:

  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης, ότι ο αιτών ασκεί πράγματι τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

  Η βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται και η πόλη , η οδός, ο αριθμός και ο ταχυδρομικός κώδικας της έδρας της Επιχείρησης χορηγείται εντός χρονικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης της αίτησης στον ανωτέρω φορέα. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί η βεβαίωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας η Λιμενική Αρχή , εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγήσει την αιτούμενη άδεια εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων χωρίς την προσκόμιση της εν λόγω βεβαίωσης. Το γεγονός της μη έγκαιρης χορήγησης της βεβαίωσης αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του αιτούντος.

 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:

  Ευκρινή αντίγραφα της πρώτης και τελευταίας σελίδας της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης , από τα οποία να προκύπτει ότι δηλώθηκαν οι συγκεκριμένες αυτές δραστηριότητες.

  Εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, λόγω πρόσφατης έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας έναρξης επιτηδεύματος θεωρημένο για την ακρίβειά του κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1599/86.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνης δήλωση, του άρθρου 8 του ν . 1599/86 του αιτούντος ότι θα μεριμνά για τον έλεγχο της ικανότητας ασφαλούς πλου των σκαφών που θα δοκιμαστούν ή θα επιδειχθούν καθώς και για τον εφοδιασμό τους με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία των σκαφών σωστικά και πυροσβεστικά μέσα και εφόδια και ότι θα τηρούνται οι Κανονισμοί κυκλοφορίας στη θάλασσα.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Λοιπές κατηγορίες / Έκδοση άδειας δοκιμαστικών πλόων (4823): Ποσό: €100,00
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Ποσό: €50,00