Στοιχεία είδους αίτησης

Έκδοση Α.Ε.Π. λόγω μεταγραφής σκάφους σε ποσοστό άνω του 50%

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Η αίτηση αφορά σε έκδοση νέας Α.Ε.Π., κατόπιν μεταγραφής του σκάφους σε ποσοστό άνω του 50%. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πράξη μεταγραφής σε ποσοστό άνω του 50%, η άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους παύει να ισχύει, παραδίδεται στη Λιμενική Αρχή ή, σε περίπτωση απώλειάς της, υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και εκδίδεται, κατόπιν αίτησης, νέα άδεια εκτέλεσης πλόων στο όνομα του/των παρόντος/ων ιδιοκτήτη/τών. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η νέα άδεια ισχύει: i) μέχρι να συμπληρωθούν δύο (02) έτη από την τελευταία επιθεώρηση, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό σκάφος ή ii) για τέσσερα (04) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους έως και δέκα (10) μέτρων ή iii) μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας εκτέλεσης πλόων που έπαυσε να ισχύει, αλλά, σε κάθε περίπτωση, όχι πάνω από τέσσερα (04) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάψτε λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

  Επισυνάπτονται λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 • Άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους:

  Ευκρινές αντίγραφο της παλαιάς Α.Ε.Π., η οποία, εφόσον έχει εκδοθεί εκτός e-ΔΛΑ, αποστέλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορα μέσο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
  Σημείωση: Δεν εκδίδεται η νέα ΑΕΠ εάν δεν παραληφθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η πρωτότυπη παλαιά ΑΕΠ.

 • Υπεύθυνη δήλωση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι έχω απωλέσει την Α.Ε.Π. και σε περίπτωση ανεύρεσής της θα την παραδώσω στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του/των ιδιοκτήτη/τών ότι στο σκάφος υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΓΚΛ 23 για την κατηγορία του και για τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων, ότι αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα προβλέπεται.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Λοιπές κατηγορίες / Άδεια εκτέλεσης πλοών επαγγελματική (3092):
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό σκάφος.

  Ποσό: €20,00
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδ. εκτέλεσης πλόων για λέμβους από 10 έως 12 μ. ερασιτεχνική (4845):
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους πάνω από δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων.

  Ποσό: €519,15
 • Παράβολο Χαρτοσήμου / Άδ. εκτέλεσης πλόων για λέμβους από 10 έως 12 μ.ερασιτεχν. (4834):
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους πάνω από δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων.

  Ποσό: €90,00
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους έως 10 μ. ερασιτεχνική (6293):
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα μέτρων.

  Το ποσό εξαρτάται από τα στοιχεία της αίτησης σας.
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  -Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό σκάφος ή ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα μέτρων: 20€
  -Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους πάνω από δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων: 100€

  Το ποσό εξαρτάται από τα στοιχεία της αίτησης σας.
 • ΝΑΤ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΝΑΤ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  EUROBANK: GR 1802601090000170200437140
  ALPHA BANK: GR 3301408020802002001000366
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 4901712760006276136264351
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 4201101900000019000101972
  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΜΤΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΝΑΤ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους πάνω από δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων.

  Ποσό: €110,00