Στοιχεία είδους αίτησης

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

Χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σε νομικό πρόσωπο.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου και οι προϋποθέσεις καθώς και τα προσόντα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον εκ των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου, το οποίο και πρέπει να δηλώνεται.
Στην περίπτωση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης σε ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία έχει νομίμως λάβει κατάλληλη άδεια από αρμόδια αρχή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν απαιτείται να προβλέπεται ρητά η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών. Το πρόσωπο εκείνο που ορίζεται εγγράφως από τον Διευθυντή της ξενοδοχειακής μονάδας ως υπεύθυνος για την συγκεκριμένη δραστηριότητα πρέπει να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται να συντρέχουν σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκμίσθωσης εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό της ξενοδοχειακής μονάδας.
Η διαδικασία για την εξέταση του αιτήματος έκδοσης άδειας εκμίσθωσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η Λιμενική Αρχή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου και τη διαπίστωση ότι ο αιτών κατέχει τα απαραίτητα προσόντα και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις και, εφόσον η κρίση της Επιτροπής του άρθρου 35 του ΓΚΛ 20 επί του αιτήματος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι θετική, ενημερώνει σχετικά εγγράφως το φορέα, που έχει την οικονομική εκμετάλλευση του χώρου (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού κ.λπ.) και τον αιτούντα.

Η άδεια εκμίσθωσης με πόστο ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση χρήσης του χώρου που αναγράφεται στην πράξη του αρμόδιου φορέα. Η άδεια ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της και για το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης του χώρου, το οποίο αναγράφεται στη νέα πράξη του φορέα.Εφόσον δε γίνεται χρήση θέσης (πόστου) επί του αιγιαλού, η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η άδεια εκμίσθωσης ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της.
Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας:

  Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ιατρών των ακόλουθων ειδικοτήτων: καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, που βεβαιώνουν ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής και κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο ορισθείς ως υπεύθυνος από τον Διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας δηλώνει ότι:
  α) Γνωρίζω κολύµβηση και µπορώ να καταδύομαι και να αναδύομαι µε ευχέρεια.
  β) Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήµιση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών και περί µεσαζόντων, παράνοµη αλιεία µε χρήση εκρηκτικών ή χηµικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή µε την οποία καταγνώσθηκε έστω και µερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
  γ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
  δ) Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συµπαράστασης.
  ε) (Επωνυμία νομικού προσώπου) δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.

 • Για ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης άδειας εκμίσθωσης ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος.

  1) Ευκρινές αντίγραφο: α) Άδειας προπονητή θαλάσσιου σκι, οποιασδήποτε κατηγορίας, της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (ΓΓΑ) ή
  β) Πτυχίου Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή
  γ) Άδειας εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένων αριθ. 37 (Β΄ 101/2004) και ο κάτοχος της είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, µε άδεια της Λιµενικής Αρχής, το επάγγελµα του εκµισθωτή ή παρείχε σε εκµισθωτή πραγµατικά και ενεργά υπηρεσίες σε ελκόµενα, από ταχύπλοο σκάφος, θαλάσσια µέσα αναψυχής και
  2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1559/1986 νοµίµως δραστηριοποιούµενου/νων εκµισθωτή/ών ελκόμενων, από ταχύπλοο σκάφος, θαλασσίων µέσων αναψυχής, θεωρηµένη/νες για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια Αρχή, από την/τις οποία/ες αποδεικνύεται ότι έχει προϋπηρεσία επί δύο συνεχόμενες θερινές περιόδους, ελάχιστης διάρκειας εξήντα (60 ημερών για κάθε περίοδο, ως εργαζόμενος σε αδειοδοτημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων, από ταχύπλοο σκάφος, θαλασσίων μέσων αναψυχής κατά τη διάρκεια της οποίας παρείχε υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος, θαλάσσια μέσα αναψυχής.

 • Καταστατικό της εταιρείας:

  Ευκρινές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο να προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

 • Πιστοποίηση νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου:

  Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

  Σε περίπτωση ξενοδοχειακής μονάδας, υποβάλλεται από τον Διευθυντή αυτής έγγραφο στο οποίο ορίζεται υπεύθυνος (προσοντούχος) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.Επισυνάπτεται σύμφωνα με
  τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως
  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 • Παροχή πρώτων βοηθειών:

  Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών.

 • Για δραστηριοποίηση από συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Εφόσον πρόκειται για δραστηριοποίηση από συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου (στίγμα).

  Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει ότι ο αιτών δεν καταλαμβάνει χώρο–θέση επί του αιγιαλού.

 • Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους:

  Ευκρινές αντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο:

  Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει]

Δικαιολογητικά 2ου σταδίου
 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ο ορισθείς ως υπεύθυνος από τον Διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας δηλώνει:
  (Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθμ. ............ δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ............

 • Απασχολούμενοι στον εκμισθωτή: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αφορούν στους απασχολούμενους σε εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχή.

  Για τους απασχολούμενους σε εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασχολούνται ενεργά με τη διενέργεια θαλάσσιου σκι ή θαλάσσιου αλεξίπτωτου ή θαλάσσιου έλκηθρου ή θαλάσσιου δακτυλιδιού ή άλλου μέσου, που προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος) απαιτούνται να συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα
  προσόντα του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20.

 • Πρόσωπο για την άσκηση της δραστηριότητας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αφορούν στο πρόσωπο για την άσκηση της δραστηριότητας.

  Επιτρέπεται στους κατόχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ξενοδοχειακές μονάδες, μιας ή περισσότερων αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, να δηλώνουν εγγράφως στη Λιμενική Αρχή και άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα κατά την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και να κατέχουν, κατά περίπτωση, τα προσόντα του Γ.Κ.Λ. αριθ.20.

 • Πιστοποιητικό σωστικού σκάφους:

  Ευκρινές αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας εκτέλεσης πλόων του σωστικού σκάφους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, του ατομικού σκάφους -θαλασσίου μοτοποδηλάτου.

 • Πιστοποιητικά αξιοπλοΐας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης άδειας εκμίσθωσης ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος θαλασσίων μέσων αναψυχής.

  Ευκρινή αντίγραφα των, προβλεπόμενων για την κατηγορία τους, πιστοποιητικών αξιοπλοΐας των ταχυπλόων σκαφών που θα έλκουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής.

 • Ασφαλιστήριο συµβόλαιο:

  Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ.

  Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου των θαλασσίων μέσων αναψυχής έναντι τρίτων ως ακολούθως:
  1) εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενα ταχύπλοα σκάφη:
  αα) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία,
  ββ) αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και
  γγ) πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.
  Τα ανωτέρω ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α` 92), όπως κάθε φορά ισχύει.

  2) εφόσον πρόκειται για τα λοιπά εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ για τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικών βλαβών, και ογδόντα εννέα χιλιάδων (89.000) ευρώ για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών και θαλάσσιας ρύπανσης.

 • Σημείο εκκίνησης μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πλωτή εξέδρα ή πλοίο.

  Αν το σημείο εκκίνησης είναι πλωτή εξέδρα, υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι πλοίο, υποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης αναγνωρισμένου από την Ε.Ε. Οργανισμού Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) ή έκθεση του Τ.Κ.Ε.Π. για την καταλληλότητα του πλοίου για τη συγκεκριμένη χρήση.

 • Για δραστηριοποίηση από αιγιαλό: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Αν πρόκειται περί δραστηριοποίησης από τον αιγιαλό, πράξη του φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού. Επισυνάπτεται σύμφωνα με
  τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως
  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Στην πράξη αυτή προσδιορίζεται επακριβώς η έκταση του παραχωρούμενου χώρου και η ακριβής θέση αυτού µε αποστάσεις από σταθερά σημεία.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Παράβολο Χαρτοσήμου / Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: Ποσό: €30,00
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ.Μ.Α.:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ. Μ. Α.

  Ποσό: €58,69
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και μηχανοκίνητων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ. Μ. Α. και μηχανοκίνητων.

  Ποσό: €117,39
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης ΘΜΑ και θαλάσσιων μοτοποδήλατων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων.

  Ποσό: €176,08
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ.Μ.Α.:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ. Μ. Α.

  Ποσό: €58,69
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και μηχανοκίνητων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ. Μ. Α. και μηχανοκίνητων.

  Ποσό: €117,39
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης ΘΜΑ και θαλάσσιων μοτοποδήλατων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων.

  Ποσό: €176,08
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ.Μ.Α.:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης μη μηχανοκίνητων Θ. Μ. Α.

  Ποσό: €58,69
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και μηχανοκίνητων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ. Μ. Α. και μηχανοκίνητων.

  Ποσό: €117,39
 • Θαλάσσια Αναψυχή / Άδεια εκμίσθωσης ΘΜΑ και θαλάσσιων μοτοποδήλατων:
  Απαραίτητο υπό συνθήκη:

  Ανά έτος ισχύος της άδειας, εφόσον πρόκειται για άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α. και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων.

  Ποσό: €176,08
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η τελική απόδειξη εξόφλησης, στην οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή «εκτελέσθηκε», ή αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού από τον υπόχρεο προς το λογαριασμό του φορέα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  Ποσό: €50,00
Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση