Στοιχεία είδους αίτησης

Έναρξη χορήγησης άδειας εργασιών σε πλοίο

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του πλοιάρχου του πλοίου, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των εργασιών, και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση τους, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Υπεύθυνη δήλωση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση

 • Εξουσιοδότηση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Για την έκδοση της εξουσιοδότησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση

 • Άλλο προβλεπόμενο δικαιολογητικό: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Δικαιολογητικό εκ των προβλεπόμενων στη κείμενη νομοθεσία.

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση

Εισφορές