Στοιχεία είδους αίτησης

Επισκευή, συντήρηση πλοίου σε χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης.

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Η επισκευή, συντήρηση πλοίου σε χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης μπορεί να διενεργηθεί εξ ολοκλήρου από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση ή με ανάθεση από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση ή τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών σε Ειδικές Επιχειρήσεις.
Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του πλοιάρχου του πλοίου, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των εργασιών, και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασίες, τα στοιχεία της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση τους, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς να: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής
  Ζώνης για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου

  Σε περίπτωση επισκευής − συντήρησης σε Ναυπηγοεπισκευαστική
  Ζώνη.

 • Εξουσιοδότηση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Για την έκδοση της εξουσιοδότησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο.

 • Εγγραφή στο μητρώο: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Εγγραφή της επιχείρησης που θα αναλάβει τις εργασίες στο μητρώο του άρθρου 4 του ν.3551/2007 (Α΄76)

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση.

 • Υπόδειγμα αίτησης - δήλωσης πλοιάρχου: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες είναι στελεχωμένο

  Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής, συντήρησης είναι στελεχωμένο, ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο πλοίαρχος του πλοίου υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση δήλωση κατά το υπόδειγμα της αριθμ. 8312.23B/12/09/09 (Β΄1132) ΚΥΑ

 • Ανάληψη πυρασφάλειας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Η ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση στον χώρο της οποίας εκτελούνται οι εργασίες στο συγκεκριμένο πλοίο, μπορεί να αναλάβει με δικά της μέσα και κατάλληλα πιστοποιημένο προσωπικό, την πυρασφάλεια καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

  Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Λιμενική Αρχή ενημερώνεται σχετικά από τη ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση μέσω του e-ΔΛΑ και παραλείπονται τα στοιχεία 13 και 14 του Υποδείγματος που αφορούν σε θέματα πυρασφάλειας.

 • Υπεύθυνη δήλωση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της
  κατά περίπτωση Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα
  αναφέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξο−
  πλισμός για τις εργασίες επισκευής − συντήρησης του
  πλοίου και τα κατάλληλα ασφαλή μέσα σε περίπτωση
  ανέλκυσης ή καθέλκυσης του πλοίου. Σε περίπτωση επισκευής − συντήρησης σε Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

 • Πιστοποιητικό GAS-FREE: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που
  κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται
  η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του
  πιστοποιητικού αυτού.

  Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α' 84) θα τηρείται στον χώρο εργασιών του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 70/1990 (Α' 31), εκπονείται και υποβάλλεται επίσης μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση.

 • Υπεύθυνη δήλωση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υ.Δ. του εκδότη του πιστοποιητικού GAS FREE στην οποία δηλώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού GAS FREE που έχει υποβληθεί στην παρούσα αίτηση.

 • Υπεύθυνη δήλωση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου ή του νομίμου εκπροσώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται:
  i) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» για τις εργασίες επισκευής, συντήρησης του πλοίου, το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
  (ii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες επισκευής, συντήρησης στον χώρο της. Η κατάσταση αυτή ενημερώνεται εγκαίρως και ανελλιπώς και είναι διαθέσιμη για έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) (3127): Ποσό: €8,80
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Ποσό: €80,00