Στοιχεία είδους αίτησης

Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Αναγγελία δραστηριοποίησης πλοίου ως θαλάσσιο ταξί

Εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή δραστηριοποίησής του, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α 75), με την οποία θα δηλώνει ότι «Είμαι κάτοχος της με αριθμ. πρωτ. …………. και με ημερομηνία ……………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση πλοίου ως θαλάσσιο ταξί και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.
Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου:

  Το πλοίο που δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί πρέπει να είναι ασφαλισμένο για i) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία ii) αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και iii) πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα από αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4256/2014 (Α΄92), όπως κάθε φορά ισχύει. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να τηρείται, εφόσον το πλοίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άλλων σχετικών, περί ασφαλιστικής κάλυψης, διατάξεων.

 • Βεβαίωση αναπτυσσόμενης ταχύτητας:

  Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα ότι το πλοίο αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι (20) κόμβους, υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

 • Πιστοποιητικά αξιοπλοΐαςτου πλοίου:

  Ευκρινή αντίγραφα των προβλεπόμενων (για την κατηγορία του) πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ως θαλάσσιο ταξί.

 • Έγγραφο εθνικότητας ή πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου:

  Αντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας ή του Πιστοποιητικού Κυριότητας του πλοίου.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι:
  (1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
  (2) δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.
  (3) διαθέτω την αριθ. …… δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ………………………….
  (4) δεν έχω καταδικαστεί για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για τα υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των διατάξεων του Νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του Νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για......και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο:

  Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει]

  Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Παράβολο Χαρτοσήμου / Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (4832): Ποσό: €30,00
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Έκδοση αδείας θαλάσσιου ταξί ή ετησία θεώρησή της (3146): Ποσό: €29,35
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Ποσό: €50,00