Στοιχεία είδους αίτησης

Τροποποίηση Α.Ε.Π. ερασιτεχνικού σκάφους άνω των δέκα μέχρι και δώδεκα μέτρων

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Η αίτηση αφορά σε τροποποίηση της Α.Ε.Π ερασιτεχνικού σκάφους, κατόπιν καταχώρισης πράξεων στο Λεμβολόγιο/ΒΕΜΣ, όπως μετονομασία, μετεγγραφή, μεταγραφή κ.λπ.
Σημείωση: Σε περίπτωση τροποποίησης Α.Ε.Π. που έχει εκδοθεί εκτός e-ΔΛΑ, ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει άμεσα την πρωτότυπη Α.Ε.Π. με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η εν λόγω αίτηση θα ολοκληρώνεται αφού πρώτα παραληφθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η πρωτότυπη Α.Ε.Π.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
  • Προβλεπόμενα δικαιολογητικά: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

    Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

    Εφόσον συντρέχει περίπτωση

  • Άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους:

    Ευκρινές αντίγραφο της παλαιάς Α.Ε.Π., η οποία, εφόσον έχει εκδοθεί εκτός e-ΔΛΑ, αποστέλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορα μέσο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
    Σημείωση: Δεν εκδίδεται η νέα ΑΕΠ εάν δεν παραληφθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η πρωτότυπη παλαιά ΑΕΠ.

Εισφορές