Στοιχεία είδους αίτησης

Τροποποίηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων παροχέα

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση
Αποτελεί αίτηση για μεταβολή στοιχείων/τροποποίηση του είδους αίτησης «Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής»

Ο παροχέας δύναται να προσθέσει μεταγενέστερα είδος/είδη υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεώς του στη Λιμενική Αρχή που του έχει εκδώσει τη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, επισυνάπτοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
  • Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την/τις υπηρεσία/υπηρεσίες που προστίθεται / προστίθενται.:

    Επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την/τις υπηρεσία/υπηρεσίες

  • Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών:

    Επισυνάπτεται ευκρινές αντίγραφο της βεβαίωσης

Εισφορές