Στοιχεία είδους αίτησης

Τροποποίηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων παροχέα

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση
Αποτελεί αίτηση για μεταβολή στοιχείων/τροποποίηση του είδους αίτησης «Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (ν. πρόσωπα)»

Ο παροχέας δύναται να προσθέσει μεταγενέστερα είδος/είδη υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεώς του στη Λιμενική Αρχή που του έχει εκδώσει τη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, επισυνάπτοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται και σε περίπτωση τροποποίησης του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του νομικού προσώπου.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών:

  Επισυνάπτεται ευκρινές αντίγραφο της βεβαίωσης

 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την/τις υπηρεσία/υπηρεσίες που προστίθεται / προστίθενται.: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την/τις υπηρεσία/υπηρεσίες

  Υποβάλλονται εφόσον η αίτηση αφορά προσθήκη υπηρεσίας/υπηρεσιών.

 • Λοιπά δικαιολογητικά: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Αφορά λοιπές περιπτώσεις τροποποίησης.

  Υποβάλλονται εφόσον η αίτηση αφορά τροποποίηση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του νομικού προσώπου.

Εισφορές