Στοιχεία είδους αίτησης

Βεβαίωση υποβολής Υ.Δ. σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Αποτελεί αίτηση για ανανέωση του είδους αίτησης «Ιδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης»

Ανά τετραετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της τετραετίας, εξαμήνου, ο κάτοχος της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 2, υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Είμαι κάτοχος της με υπ’ αρ. …………. και με ημερομηνία ........ βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και δεν
έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών:

  Επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων που κατέχει ο αιτών.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Ο κάτοχος της βεβαίωσης
  της παραγράφου 5 του άρθρου 2, υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται,
  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
  με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Είμαι κάτοχος της με
  υπ’ αρ. …………. και με ημερομηνία ........ βεβαίωσης
  συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και
  λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και δεν
  έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

Εισφορές
Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση