Πληροφορίες εισφορών

ΕΚΟΕΜΝ

Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
δ) χρηματικό ποσό
ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

**Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

ΜΤΝ

ΜΤΝ

ΝΑΤ

Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΝΑΤ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

EUROBANK: GR 1802601090000170200437140
ALPHA BANK: GR 3301408020802002001000366
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 4901712760006276136264351
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 4201101900000019000101972
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΜΤΝ πρέπει υποχρεωτικά:

1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΝΑΤ (IBAN)
δ) χρηματικό ποσό
ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

**Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

Παράβολο Άρθρου 9 ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΟΧΙ

Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης».
Έχει ενεργοποιηθεί ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 4848.

Παράβολο ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΟΧΙ

Παράβολο του άρθρου 7 της αριθμ. 2131.17/64425/2021 ΚΥΑ (Β΄4175)
Έχει ενεργοποιηθεί ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 4847.