Στοιχεία είδους αίτησης

Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

Ανά πενταετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της πενταετίας, τριμήνου, ο Παροχέας υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Λιμενική Αρχή δραστηριοποίησής του, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία δηλώνει ότι «Είμαι κάτοχος της με αριθμ. μητρώου. …………. και με ημερομηνία ……………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την Παροχή Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής
Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή ιατρού με εξειδίκευση στην υπερβαρική ιατρική, με το οποίο βεβαιώνεται η υγεία και η ικανότητα του Παροχέα να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας, σε περίπτωση που ο Παροχέας δε συμμετέχει στην εκπαίδευση αυτοδυτών.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
  (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι:
  i) Δεν έχω καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
  ii) Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
  iii) Δεν τελώ σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.
  iv) Δε συμμετέχω στην μετοχική δομή ή στην διοίκηση Οργανισμού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3409/2005 (Α’ 273).
  v) Εφαρμόζω την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το απασχολούμενο σε εμένα προσωπικό (Η δήλωση της περ. (v) περιλαμβάνεται μόνο στη περίπτωση που ο Παροχέας διαθέτει προσωπικό)
  vi) Διαθέτω την αριθμ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη δραστηριότητα του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ………………………….

 • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτεται εφόσον συντρέχει περίπτωση.

  Οι διατάξεις της Αριθμ. 2133.1/50848/2018 (Β' 3324) Υ.Α. έχουν εφαρμογή και σε υπηκόους των κρατών - μελών της Ε.Ε και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση να κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, του πρώτου τουλάχιστον επιπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • Φωτογραφία:

  Έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος (από 1,14 ως 1,18). Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους 1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.
  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Εάν οι φωτογραφίες που επισυνάπτονται δεν πληρούν τα ως άνω, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 • Πιστοποιητικό εκπαιδευτή: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πιστοποιητικό εκπαιδευτή αυτοδυτών. Επισυνάπτεται σύμφωνα με
  τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως
  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Υποβάλλεται στην περίπτωση που ο παροχέας συμμετέχει στην εκπαίδευση αυτοδυτών.

 • Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού.

  Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαιδευτών με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 1 περ. θ) της Υ.Α., για κάθε έναν εξ’ αυτών.

 • Πιστοποιητικό φορέα πιστοποίησης προϊόντων: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πιστοποιητικό φορέα πιστοποίησης προϊόντων για τη σωστή συντήρηση του συστήματος παραγωγής των αερίων αναπνοής των δυτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος. Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Υποβάλλεται σε περίπτωση εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού.

 • Πιστοποιητικά σκαφών: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Ευκρινή αντίγραφα των πιστοποιητικών.

  Ευκρινή αντίγραφα των πιστοποιητικών του σκάφους (εφόσον ο Παροχέας διαθέτει σκάφος).

 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο:

  Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του παροχέα ή άλλο έγγραφο που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης.

 • Ασφαλιστήριο συµβόλαιο:

  Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ.

  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3409/2005 (Α’ 273). Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 • Πιστοποιητικό αναγνώρισης:

  Πιστοποιητικό αναγνώρισης από Οργανισμό πιστοποίησης αυτοδυτών του άρθρου 4 του ν. 3409/2005 (Α’ 273) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών ή πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.Α.Ε) ή από άλλον Εθνικό φορέα διαπίστευσης-μέλους της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A. - Multi Lateral Agreement) της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση, για την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης ή υπηρεσιών εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού. Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο:

  Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει]

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Παράβολο Χαρτοσήμου / Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (4832): Ποσό: €30,00
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδεια παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (3115): Ποσό: €1200,00
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Ποσό: €100,00