Στοιχεία είδους αίτησης

Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

Ανά πενταετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της πενταετίας, τριμήνου, ο Παροχέας υποχρεούται να υποβάλλει στην Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη βεβαίωση δραστηριοποίησής του, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία δηλώνει ότι «Είμαι κάτοχος της υπ' αρ. μητρώου. …………. και με ημερομηνία ……………… βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την Παροχή Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.»
Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο:

  Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει]

 • Πιστοποιητικό αναγνώρισης από Οργανισμό: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνώρισης από Οργανισμό πιστοποίησης αυτοδυτών του άρθρου 4 του ν. 3409/2005 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών ή περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα.

  Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνώρισης από Οργανισμό πιστοποίησης αυτοδυτών του άρθρου 4 του ν. 3409/2005 για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών ή περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα.

 • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτεται εφόσον συντρέχει περίπτωση.

  Οι διατάξεις της ΥΑ έχουν εφαρμογή και σε υπηκόους των κρατών - μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι μόνιμης άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση να κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, του πρώτου τουλάχιστον επιπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • Ασφαλιστήριο συµβόλαιο:

  Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ.

  Ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου σε ισχύ, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3409/2005.

 • Πιστοποιητικό εκπαιδευτή: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαιδευτή αυτοδυτών.

  Υποβάλλεται εφόσον ο παροχέας εκπαιδεύει ο ίδιος αυτοπροσώπως αυτοδύτες ή συμμετέχει σε εκπαίδευση αυτοδυτών ή παρέχει υπηρεσίες οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης ή περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα

 • Πιστοποιητικό/βεβαίωση υγείας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  -Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
  -Αποδεκτές γίνονται και οι ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθμ. 4062/02-8-2021 ΚΥΑ (Β’3549).

  Εφόσον ο παροχέας εκπαιδεύει ο ίδιος αυτοπροσώπως ή συμμετέχει σε εκπαίδευση ή παρέχει υπηρεσίες οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης ή περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα, τότε υποβάλλεται πρόσφατο, εντός τελευταίου μηνός, ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού (βεβαίωση) υγείας ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή ιατρού με εξειδίκευση στην υπερβαρική ιατρική, με το οποίο βεβαιώνεται η υγεία και η ικανότητα του παροχέα να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

 • Πιστοποιητικά σκαφών: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Ευκρινή αντίγραφα των πιστοποιητικών.

  Ευκρινή αντίγραφα των πιστοποιητικών του σκάφους, εφόσον ο παροχέας διαθέτει σκάφος.

 • Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού.

  Ευκρινές αντίγραφο πίνακα απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαιδευτών με τα δικαιολογητικά της περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 1 της Υ.Α., για κάθε έναν εξ’ αυτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση

 • Πιστοποιητικό φορέα πιστοποίησης προϊόντων: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού φορέα πιστοποίησης προϊόντων.

  Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης ή εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού ή εκμίσθωσης εξοπλισμού περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα απαιτείται πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.Α.Ε) ή από άλλον Εθνικό φορέα διαπίστευσης-μέλους της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A.-Multi Lateral Agreement) της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση.
  Ειδικότερα:
  Σε περίπτωση που ο παροχέας παρέχει την υπηρεσία εκπαίδευσης αυτοδυτών ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού φορέα πιστοποίησης προϊόντων για τη σωστή συντήρηση του καταδυτικού εξοπλισμού και του συστήματος παραγωγής των αερίων αναπνοής των δυτών.
  Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού φορέα πιστοποίησης προϊόντων για τη σωστή συντήρηση του καταδυτικού εξοπλισμού και του συστήματος παραγωγής των αερίων αναπνοής των δυτών.
  Σε περίπτωση εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού, υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού φορέα πιστοποίησης προϊόντων για τη σωστή συντήρηση του καταδυτικού εξοπλισμού και του συστήματος παραγωγής των αερίων αναπνοής των δυτών.
  Σε περίπτωση εκμίσθωσης εξοπλισμού περιήγησης επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα, υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού φορέα πιστοποίησης προϊόντων για τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού περιήγησης επιφανείας.

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:
  α) Δεν έχω καταδικαστεί για ανθρωποκτονία με δόλο, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,
  παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.
  β) Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
  γ) Δεν τελώ σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.
  δ) Δε συμμετέχω στην μετοχική δομή ή στην διοίκηση Οργανισμού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3409/2005

 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει κτιριακές εγκαταστάσεις υποβάλλεται το εν λόγω δικαιολογητικό. Συνυποβάλλονται μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Παράβολο Χαρτοσήμου / Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (4832): Ποσό: €30,00
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδεια παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (3115): Ποσό: €1200,00
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Ποσό: €100,00