Στοιχεία είδους αίτησης

Υποβολή GAS - FREE ή εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ή παραχωρητηρίου ή γραπτής εκτίμησης κιδύνου ή κατάστασης εργατ. προσωπικού

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

- Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.
- Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη εργάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης ημέρας και υποβάλλει σ` αυτήν, συμπληρωμένο και χωρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
- H χορηγούμενη άδεια εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της παραχώρησης του χώρου και ανανεώνεται με την προσκόμιση στην Λιμενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.
- Σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της αρχικής κατάστασης εργατοτεχνικού προσωπικού αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
- Στην παρούσα αίτηση επισυνάπτονται, κατά περίπτωση, λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Νομοθεσία
 • Αριθμ. 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 ΚΥΑ (Β΄1001)  
 • Αριθμ. 27212/ΔΒΠ 351/05-3-2019 ΚΥΑ (Β΄903)  
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Εξουσιοδότηση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Για την έκδοση της εξουσιοδότησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο.

 • Έντυπο ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας»: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη εργάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης ημέρας και υποβάλλει σ` αυτήν, συμπληρωμένο και χωρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

  Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη εργάσιμες ώρες.

 • Πιστοποιητικό GAS-FREE: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που
  κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται
  η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του
  πιστοποιητικού αυτού.

  Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

 • Νέο παραχωρητήριο: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Για την ανανέωση της άδειας

  H χορηγούμενη άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της παραχώρησης του χώρου και ανανεώνεται με την προσκόμιση στην Λιμενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.

 • Εκτίμηση κινδύνου: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρ−
  θρο 8 του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της
  ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
  εργασία σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ. 89/391/ΕΟΚ
  και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α΄) οδηγίες θα τηρείται στον
  χώρο επισκευής − συντήρησης του πλοίου και αντίγρα−
  φο αυτής θα κατατίθεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολου−
  μένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με
  διατάξεις της παρ.5 του αρθ. 4 του π.δ. 70/1990 (ΦΕΚ
  31/Α΄), εκπονείται και κατατίθεται επίσης στη αρμόδια
  Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
  συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διά−
  σωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση

 • ΑΛΛΟ: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Επισυνάπτεται δικαιολογητικο πέραν των ανωτέρω

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση

Εισφορές