Είδη αιτήσεων

Κατηγορία: Άδεια εργασιών σε αγκυροβολημένα πλοία

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλα τα είδη αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν. Μπορείτε να αναζητήσετε αιτήσεις χρησιμοποιώντας κάποια λέξη-κλειδί από το είδος τους καθώς και να δείτε αιτήσεις που αφορούν μόνο Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.

Ανάλογα με τους κωδικούς TaxisNet που θα συνδεθείτε, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση είτε ως Φυσικό είτε ως Νομικό πρόσωπο πατώντας το κουμπί "Έναρξη" κάτω από κάθε είδος αίτησης.

Επαναφορά

Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε συστήματα θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πλοίων, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του δεν απαιτείται σχετική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο της αρμόδιας Περιφέρειας. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται κατόπιν σχετικής αίτησης και χορήγησης ειδικής άδειας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή χωρίς την υποβολή σ’ αυτή άλλων δικαιολογητικών.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Εξουσιοδότηση
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) (3127): €8,80
Εισφορές χωρίς παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ €80,00

Άδεια επισκευής /συντήρησης σε αγκυροβολημένα πλοία. Εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. 8312.23Β/ 11/09/13-5-09 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης-Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1001).

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο
 • Αίτηση πλοιάρχου - πλοιοκτήτη
 • Πιστοποιητικό GAS-FREE (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις εργασίες
 • Έντυπο ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας»
 • Λοιπά δικαιολογητικά για την εργασία (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Εκτίμηση κινδύνου
 • Βεβαίωση Νηογνώμονα (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Βεβαίωση Νηογνώμονα για την φορτοεκφόρτωση (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Υπεύθυνη δήλωση (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Συναίνεση από τον αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) (3127): €8,80
Εισφορές χωρίς παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ €80,00

Άδεια επισκευής /συντήρησης σε αγκυροβολημένα πλοία. Εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. 8312.23Β/ 11/09/13-5-09 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης-Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1001).

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο
 • Αίτηση πλοιάρχου - πλοιοκτήτη
 • Πιστοποιητικό GAS-FREE (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις εργασίες
 • Έντυπο ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας»
 • Εκτίμηση κινδύνου
 • Συναίνεση από τον αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Βεβαίωση Νηογνώμονα (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Βεβαίωση Νηογνώμονα για την φορτοεκφόρτωση (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Λοιπά δικαιολογητικά εκτέλεσης εργασίας (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Υπεύθυνη δήλωση
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) (3127): €8,80
Εισφορές χωρίς παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ €80,00

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών συντήρησης από το πλήρωμα πλοίου που είναι αγκυροβολημένο, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Για τη χορήγηση της άδειας, υποβάλλεται αίτηση του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου του ή του πλοιάρχου στην οποία θα περιγράφονται οι εργασίες συντήρησης που πρόκειται να εκτελεσθούν και θα αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση των εργασιών αυτών από το πλήρωμα και ενώ το πλοίο είναι αγκυροβολημένο.

Νομοθεσία
 • Αριθμ. 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 ΚΥΑ (Β΄1001)  
 • Αριθμ. 27212/ΔΒΠ 351/05-3-2019 ΚΥΑ (Β΄903)  
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Προβλεπόμενα δικαιολογητικά (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) (3127): €8,80
Εισφορές χωρίς παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ €80,00

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται για την ασφάλεια του πλοίου η εκτέλεση εργασιών συντήρησης από το πλήρωμα και απαιτείται χρήση φλόγας.

Νομοθεσία
 • Αριθμ. 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 ΚΥΑ (Β΄1001)  
 • Αριθμ. 27212/ΔΒΠ 351/05-3-2019 ΚΥΑ (Β΄903)  
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
 • Πιστοποιητικό GAS-FREE (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) (3127): €8,80
Εισφορές χωρίς παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ €80,00

- Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.
- Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη εργάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης ημέρας και υποβάλλει σ` αυτήν, συμπληρωμένο και χωρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
- H χορηγούμενη άδεια εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της παραχώρησης του χώρου και ανανεώνεται με την προσκόμιση στην Λιμενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.
- Σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της αρχικής κατάστασης εργατοτεχνικού προσωπικού αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
- Στην παρούσα αίτηση επισυνάπτονται, κατά περίπτωση, λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Νομοθεσία
 • Αριθμ. 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 ΚΥΑ (Β΄1001)  
 • Αριθμ. 27212/ΔΒΠ 351/05-3-2019 ΚΥΑ (Β΄903)  
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Εξουσιοδότηση (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Έντυπο ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Πιστοποιητικό GAS-FREE (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Νέο παραχωρητήριο (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • Εκτίμηση κινδύνου (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)
 • ΑΛΛΟ (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)