Στοιχεία είδους αίτησης

Άδεια επισκευής /συντήρησης σε πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο

Μπορείτε να συνδεθείτε για να καταθέσετε αίτηση

Άδεια επισκευής /συντήρησης σε αγκυροβολημένα πλοία. Εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. 8312.23Β/ 11/09/13-5-09 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης-Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1001).

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
 • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο:

  Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει]

 • Αίτηση πλοιάρχου - πλοιοκτήτη:

  Επισυνάπτεται συμπληρωμένη η αίτηση - δήλωση πλοιάρχου ή πλοιοκτήτη του Υποδείγματος #1 της αριθ.8312.23Β/11/09/13-5-2009 ΚΥΑ (Β΄1001)

 • Πιστοποιητικό GAS-FREE: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που
  κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται
  η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του
  πιστοποιητικού αυτού.

  Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού, αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στην αρμόδια Λιμενική
  Αρχή.

 • Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού της Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις εργασίες:

  Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία
  του εργατοτεχνικού προσωπικού της Επιχείρησης που
  θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες επισκευής ή συ−
  ντήρησης του πλοίου καθώς και ημέρες και ωράριο
  εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις
  ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Η κατάσταση που θα
  φέρει την σφραγίδα της Επιχείρησης θα υπογράφεται
  από τον υπεύθυνο της Επιχείρησης.
  Εάν η αρχική κατάσταση μεταβληθεί ή τροποποιηθεί,
  αντίγραφό της θα αποστέλλεται
  στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Παράλληλα, τηρείται κανο−
  νικά από την Επιχείρηση το προβλεπόμενο από την υπ’
  αριθμ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
  711/Β΄) Βιβλίο Ημερήσιας Παρουσίας.

 • Έντυπο ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας»:

  Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη εργάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης ημέρας και υποβάλλει σ` αυτήν, συμπληρωμένο και χωρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 • Εκτίμηση κινδύνου:

  Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρ−
  θρο 8 του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της
  ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
  εργασία σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ. 89/391/ΕΟΚ
  και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α΄) οδηγίες θα τηρείται στον
  χώρο επισκευής − συντήρησης του πλοίου και αντίγρα−
  φο αυτής θα κατατίθεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολου−
  μένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με
  διατάξεις της παρ.5 του αρθ. 4 του π.δ. 70/1990 (ΦΕΚ
  31/Α΄), εκπονείται και κατατίθεται επίσης στη αρμόδια
  Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
  συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διά−
  σωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

 • Συναίνεση από τον αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Έγγραφη συναίνεση από τον αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης

  Για τις εργασίες επισκευής ή συντήρησης σε πλοία
  που βρίσκονται αγκυροβολημένα εντός λιμένα και εντός
  λιμενικής ζώνης, απαιτείται έγγραφη συναίνεση από τον
  αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης για την
  εκτέλεση των σχετικών εργασιών

 • Βεβαίωση Νηογνώμονα: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Βεβαίωση από τον παρακολουθούντα το πλοίο
  Νηογνώμονα

  Υφίσταται η ανάγκη διενέργειας περιορισμένης
  έκτασης εργασιών επισκευής-συντήρησης και επιθεώ-
  ρησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της αξιοπλοΐας του πλοίου, κατόπιν προσκόμισης σχε-
  τικής βεβαίωσης από τον παρακολουθούντα το πλοίο
  Νηογνώμονα

 • Βεβαίωση Νηογνώμονα για την φορτοεκφόρτωση: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Βεβαίωση από τον παρακολουθούντα το πλοίο
  Νηογνώμονα

  Πλοία κάθε κατηγορίας στα οποία η εκτέλεση
  συγκεκριμένων εργασιών καθίσταται αναγκαία απο-
  κλειστικά για την φορτοεκφόρτωση αυτών, γεγονός το
  οποίο θα βεβαιώνεται από τον παρακολουθούντα το
  πλοίο Νηογνώμονα, με σχετική βεβαίωση’

 • Λοιπά δικαιολογητικά εκτέλεσης εργασίας: (Προαιρετικό - κατά περίπτωση)

  Λοιπά δικαιολογητικά εκτέλεσης εργασίας, εφόσον απαιτείται

  Εφόσον συντρέχει περίπτωση

 • Υπεύθυνη δήλωση:

  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

  Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία https://dilosi.services.gov.gr/.

  Εξουσιοδοτώ τον/ην............ με ΑΔΤ............... να υποβάλει αντί εμού αίτηση για άδεια επισκευής /συντήρησης στο αγκυροβολημένο πλοίο.................( στοιχεία του πλοίου).........................

Εισφορές
Εισφορές με ηλ. παράβολο
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδ. εκτέλ. εργασιών-επ/κευών σε πλοία (με ή άνευ φλόγας) (3127): Ποσό: €8,80
Εισφορές χωρίς ηλεκτρονικό παράβολο
 • ΕΚΟΕΜΝ:

  Η πληρωμή των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561

  ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει υποχρεωτικά:

  1) Να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
  α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
  β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
  γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
  δ) χρηματικό ποσό
  ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και o μηχανογραφικός αριθμός ή ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του e-ΔΛΑ)

  2) Να επισυνάπτεται η οριστική εξοφλητική απόδειξη, αντί της προσωρινής εκτύπωσης που διατίθεται σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται άμεσα.

  3) Η τυχόν επιβάρυνση εξόδων διατραπεζικής συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση να βαρύνει εξ 'ολοκλήρου τον συναλλασσόμενο και μόνο αυτόν.

  **Σε περίπτωση που η ποικιλομορφία των εκτυπωμένων αποδείξεων λόγω διαφορών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεν επιτρέπουν τον σαφή προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, είτε είναι κρυπτογραφημένα, είτε κακέκτυπα, τότε τα αποδεικτικά πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο συνοδευόμενα από:
  α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την τράπεζα, ή
  β) αντίγραφο κίνησης λογαριασμού συναλλασσόμενου, ή
  γ) άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από την τράπεζα.

  Ποσό: €80,00