Είδη αιτήσεων

Κατηγορία: Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλα τα είδη αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν. Μπορείτε να αναζητήσετε αιτήσεις χρησιμοποιώντας κάποια λέξη-κλειδί από το είδος τους καθώς και να δείτε αιτήσεις που αφορούν μόνο Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.

Ανάλογα με τους κωδικούς TaxisNet που θα συνδεθείτε, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση είτε ως Φυσικό είτε ως Νομικό πρόσωπο πατώντας το κουμπί "Έναρξη" κάτω από κάθε είδος αίτησης.

Επαναφορά

Αναγγελία για τη δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη από δεκαοκτώ (18) έως και την συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών για άνδρες/ και πενήντα πέντε (55) ετών για γυναίκες.

Νομοθεσία
Δικαιολογητικά αίτησης
  • Πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Πιστοποιητικό ή πτυχίο
  • Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό εγγράφο
Εισφορές με ηλ. παράβολο
  • Παράβολο Χαρτοσήμου / Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: €30,00
  • Επαγγελματικές δραστηριότητες / Άδεια μαθητευομένου δύτη: €2,93
Εισφορές χωρίς παράβολο
  • ΕΚΟΕΜΝ €5,00